Arbetets omfattning och syfte

Examensarbetets problemställning/frågeställning måste godkännas av en akademisk handledare på det lärosäte studenten önskar genomföra sitt arbete på. För att uppfylla formella krav måste arbetet ha akademisk karaktär, därför måste studenten följa det egna ämnets regler vid uppsatsskrivande.

 

Sekretess och offentlighetsprincipen

Då själva produkten av examensarbetet kommer att redovisas vid examination och svenska lärosäten omfattas av offentlighetsprincipen finns begränsade möjligheter till sekretess. Om uppdragsgivaren önskar sekretessbelägga arbetet är en lösning att avidentifiera känsliga uppgifter, alternativt att göra en förfrågan om att sekretessbelägga hela arbetet hos lärosätet. Detta bör dock meddelas till examinator på lärosätet innan arbetet påbörjas.

 

Handledare

Uppdragsgivaren skall utse en kontaktperson som har löpande dialog med studenten under examensarbetets gång. Kontaktpersonen behöver därmed vara tillgänglig under hela perioden för examensarbetet.

 

Ersättning

Examensarbete är en del av studierna och det finns därmed inget krav på ersättning. Det är dock vanligt att studenten får ersättning och/eller bonus vid examensarbetets avslut. Uppdragsgivaren kommer själv överens med studenten om ersättningsnivå.

 

Immateriella rättigheter

Om uppdragsgivaren ingår anställningsavtal med studenten äger denne rätten till ev. immaterialrättigheter. I det fall studenten själv föreslagit eller äger uppgiften för examensarbetet, och inget annat överenskommits, äger studenten rätten till de immateriella rättigheter som tas fram inom ramen för examensarbetet.

 

Checklista

 • Arbetsmaterial som studenten behöver för att utföra arbetet
 • Eventuell intervjutid med medarbetare på företaget
 • Eventuell arbetsplats på företaget

 

Frågor

 • Vad ska göras och när?
 • Vad är tidsplanen?
 • Vilka är förväntningarna på studenten?
 • Vad är studentens förväntningar på er?
 • Vem är utsedd till att vara kontaktperson/handledare?
 • Vem står för eventuella kostnader som uppstår under arbetets gång? (t ex resor)
 • Vem äger resultatet av arbetet?
 • Hur bör känsligt material hanteras?
 • Ska den slutliga rapporten presenteras på företaget? Om ja, hur?

 

Lärosätens egna riktlinjer

 • Kungliga tekniska högskolan
 • Uppsala universitet
 • Lunds universitet
 • Linköpings tekniska högskola
 • Chalmers